top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

TAT GYM 2020


ททท. จัดงานมอบรางวัลโครงการ TAT GYM 2020 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ร่วมกับพันธมิตรอาทิ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดศูนย์วิจัย และ พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ราชสีมา และบริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด สรุปผลภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมประ กาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ทีม ที่สร้างผลงานนวัต กรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่น นอก จากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัต กรรมของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม ณ อาคาร ททท.

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เผยว่า โครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่ง ยืน หรือ TAT GYM 2020 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 24 ทีม และผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถอย่างเข้มข้น ทั้งจากการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ผ่านการอบรมออน ไลน์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรการอบรมของโครงการในหลากหลายหัวข้อ อาทิ ทัศนคติของนักจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ทั้ง 10 ทีม มีภารกิจในการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกับที่ปรึกษาประจำทีม หรือ Mentor ในระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของทุกทีมก็ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมซึ่งผลงานนวัตกรรมของทั้ง 10 ทีมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า แอร์เอเชียมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TAT GYM 2020 ทั้งในด้านการเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกับททท.และ การสนับสนุนการเดินทางและของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ แอร์เอเชียขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ทีมที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเข้าร่วมกิจ กรรมของโครงการ ตลอดจนการพัฒนานวัต กรรมด้านการท่องเที่ยวออกมาจนสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งทางแอร์เอเชียเชื่อว่าทั้ง 10 ทีมจะสามารถนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ TAT GYM 2020 ทั้ง 10 ทีม ได้แก่ คิดถึง คอทเทจ จังหวัดกระบี่ นำเสนอของฝากของที่ระลึกในรูปแบบ offline สู่ online ซึ่งนำเทคโนโลยี AR มาช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ฝักฝางโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในอำเภอฝาง และการสื่อสารแบบ Viral Marketing ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพฯ ออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง Virtual Community Tour โดยนำเทคโนโลยี AR และ VR มาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน นำเสนอการนำจี้เงินที่เหลือเกินมาจากกระบวน การผลิตเครื่องเงิน มาออกแบบเป็นสร้อยข้อมือที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน HUG LANNA DESIGN จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอ “ขุนช่างเคี่ยนโมเดล” นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชนสร้าง สรรค์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรม "ข้าวแคบแนบวิถี"


โดย การทำข้าวแคบให้มีหลายรสชาติและเพิ่มทางเลือกในการทำข้าวแคบให้สุกโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีกินฟาร์ม (MEKIN FARM) จังหวัดขอนแก่น นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวขอน แก่นแบบใหม่ๆ ผ่าน Facebook Page “เที่ยวถึงแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยี Chatbot มาช่วยในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว Kusatsu Onsen & Spa Chonburi จังหวัดชลบุรี นำเสนอประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวให้ผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง VR ในการสร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยวแบบ 360 องศา ในบางแสน จ.ชลบุรี กลุ่ม BARAHOM BARZAAR จังหวัดปัตตานี นำเสนอนวัตกรรม “โต๊ะพิมพ์ผ้าลวดลายกระเบื้องเครื่องถ้วยชามโบราณ” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำผ้าบาติกของกลุ่ม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร พัฒนากระบวนการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และกระบวนการจองทริปท่องเที่ยว การขายสินค้าชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วย

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 3 ทีม คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุม ชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ มีกินฟาร์ม และกลุ่ม BARAHOM BARZAAR ซึ่งจะได้รับเงินสนับ สนุน โล่รางวัล และบัตรโดยสารเครื่องบินภาย ในประเทศสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page: TAT GYM.......

*ดูเพิ่มเติม:www.gpssentangfocus.com .... #TATGYM2020 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #โครงการTATGYM2020

#ResponsibleTourism #การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #SustainableTourism #การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

#WorldTrip #www.gpssentangfocus.com

3 views0 comments

Comments


bottom of page