top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

Refuel at PT and receive a free N95 face mask!

พีที…ห่วงใย เต็มใจดูแลคุณ

เติมน้ำมันทุกชนิด รับฟรี! หน้ากากอนามัย N95บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี  จำกัด (มหาชน) (PTG) เติมเต็มความห่วงใยให้กับลูกค้าสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือ สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5  ซึ่งส่งผลทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  จากสถานการณ์ดังกล่าว PTG จึงแจกหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card ทุกประเภทที่มาเติมน้ำมันพีทีชนิดใดก็ได้ เท่าใดก็ได้ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือที่ร่วมรายการ คือ เชียงราย จำนวน 53 สาขา เชียงใหม่ จำนวน 53 สาขา  และลำพูน จำนวน 21 สาขา  จะได้รับหน้ากาก N95 ฟรี 1 ชิ้น จำกัด 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์   รวมจำนวน 50,000 ชิ้น  โดยจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าของจะหมด

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ PTG ให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ทุกพื้นที่เป็นชุมชนที่น่าอยู่ และจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"

18 views0 comments

Comments


bottom of page