top of page
  • Writer's pictureRat Rungrat

“CHANGAN Sourcing Day”

CHANGAN ร่วมกับ BOI และ WHA ประกาศ เชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเข้าร่วมงาน “CHANGAN Sourcing Day” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า CHANGAN ซึ่งจะมีการประกอบในโรงงานที่จังหวัดระยอง โดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่า 60% โครงการนี้ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก งาน “CHANGAN Sourcing Day”  นี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 

 

8 views0 comments

Comments


bottom of page